ΡΩΣΣΙΑ 1917 Από την θύελλα στην Καταχνιά

 

ΡΩΣΣΙΑ 1917

Από την θύελλα στην Καταχνιά

 

Σὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοσι γίνεται μία προσέγγισις τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Φεβρουαρίου 1917 και τῶν γεγονότων τὰ ὁποῖα ἐπακολούθησαν, μέσα ἀπὸ τὴν ὁπτικὴ τῆς προσπάθειας ἀναδιοργανώσεως τῆς ρωσσικῆς Τάξεως, κάτι τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ συνάρτησι μὲ τὴν ἀνασυγκρότησι τοῦ κράτους, τῆς οἰκονομίας, τῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἀναπροσαρμογὴ τοῦ κοινωνικοῦ χώρου στὶς κατευθύνσεις ποὺ θὰ προσδιορίζονταν. […]

Μὲ τὴν βεβαιότητα πὼς ἡ ἀνθρωπότητα θὰ μπορέσει νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἐφ’ ὅσον ξεπεράσει ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὶς ἐξουσιαστικὲς ἰδεολογίες, τὰ ἰδεολογήματα, τὴν πολιτικὴ καὶ ὅσους τὴν ἀσκοῦν, τὴν ἐθελοδουλεία, τὴν μισαλλοδοξία καὶ τὸν φανατισμὸ, ἐλπίζουμε ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοσι θὰ ἐνισχυθοῦν οἱ προσπάθειες και οἱ δυνατότητες ὅσων δροῦν καὶ σκέπτονται μὲ ἐλεύθερο καὶ δημιουργικὸ τρόπο.

 

Συγγραφέας
ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ